Identification Check

Ang identification check ay isinasagawa upang matiyak na ang potensyal na kandidato na iyong sinisiyasat ay siya ring kandidatong iyong tatanggapin sa trabaho. Kabilang sa check na ito ang pagpapatunay ng mga pangunahing personal na impormasyon ng kandidato tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan at tirahan.

Ang beripikasyon sa pagkakakilanlan ng isang kandidato ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang pambansang database o sa Opisina ng Rehistro Sibil.

Isinasagawa ang pagsusuri sa pasaporte upang maberipika na ang dokumento ay tunay at inilathala ng awtorisadong tangggapan.

Ang pisikal na address ay biniberika sa tulong ng aming mga kinatawan. Ang pisikal na beripikasyon ay isinasagawa lamang kung ang indibidwal ay nakatira sa loob ng aming saklaw. Ang pagbisita ay dokumentado kalakip ang mga larawan.

Ang Directorship Check ay naglalayong malaman ang potensyal na pagkakasangkot ng isang indibidwal sa mga pribadong kumpanya bilang isang direktor o shareholder.

Saklaw na lugar

Itype sa ibaba upang makita ang mga bansang saklaw ng aming serbsiyo

Iba pang mga serbisyo

Credential Check

Financial Check

Integrity Check

Health & Drug Testing


Mga saggunian