Integrity Checks

Ang pagsusuring ito ay kritikal upang maiwasan ang pagtanggap ng mga kandidtong may salungat na paniniwala at layunin sa iyong organisasyon. Kasama sa check na ito ang directorship check, group sanction check, PEP (Politically Exposed Person) check, adverse media check, civil litigation at criminal check.

Isinasagawa ito upang suriin ang pagiging tunay ng mga sanggunian ng kandidato. Kami ay mangangalap ng impormasyon tungkol sa reputasyon ng kandidato at magsasagawa ng mga katanungan hinggil sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa trabaho.

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang matukoy ang kasaysayan ng pagtatrabaho ng kandidato at ang mga panahon sa pagitan nito.

Ang aming mga screener ay magsasagawa ng harapang pakikipagpanayam sa mga kandidato. Bilang karagdagang hakbang, kukunin ng aming mga kinatawan ang lahat ng mga kailangang dokumento. Maghahanda din kami ng isang consent form na kinakailangang lagdaan ng kandidato.

Ang beripikasyong ito ay nakatuon sa pangangalap ng anumang impormasyon ng kandidato na nababatay sa Labor Law Court.

Ang pagsusuring ito ay isinasagawa upang matukoy kung ang kandidato ay kasangkot sa anumang mga kaso sa korte ng sibil.

Ang pagsusuring ito ay isinasagawa upang matukoy kung ang kandidato ay kasangkot sa anumang mga kriminal na kaso sa korte.

Ang pagsusuring ito ay isinasagawa sa lokal na istasyon ng pulisya upang matukoy kung ang Police Clearance Report na galing sa kandidato ay tunay.

Ang pagsusuring ito ay isinasagawa upang matiyak na ang kandidato ay hindi pinagbabawalang umalis ng bansa.

Kino cross-check ang mga personal na detalye ng kandidato sa kanikanyang mga awtoridad upang matukoy kung sila ay inisyuhan ng anumang mga panawagan.

Ang beripikasyong ito ay nakatuon sa pagkuha ng anumang impormasyon sa kandidato batay sa Labor Law Court.

Ang pagsusuring ito ay isinasagawa upang matukoy kung ang isang indibidwal ay naglilingkod sa anumang pampublikong posisyon. Ang indibidwal na sangkot sa pambublikong ligkod ay karaniwang may mas mataas na potensyal na lumahok sa mga negatibong aktibidades kabilang na ang panunuhol o katiwalian sa pamamagitan na rin ng kanilang posisyon at impluwensya.

Saklaw na lugar

Itype sa ibaba upang makita ang mga bansang saklaw ng aming serbsiyo

Iba pang mga serbisyo

Identification Checks
Credential Checks
Financial Checks
Health & Drug Testing

Mga saggunian