Ngày có hiệu lực: 23/08/2019

Sàng lọc Cơ sở Việc làm (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://www.screening-asia.com/ (sau đây được gọi là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.screening-asia.com/

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Về mặt cá nhân, thông tin nhận dạng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Nhận xét

Khi bạn thực hiện đánh giá trên Trang web của chúng tôi, tên đầy đủ, đánh giá, ảnh, địa điểm, tên công ty và chức vụ của bạn mà bạn đã viết sẽ hiển thị trên Trang web.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Tùy chọn để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho các mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Sàng lọc Cơ sở Việc làm sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH CỦA GDPR

Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm các nguyên tắc chính sau:

 • Hợp pháp, công bằng và minh bạch.
 • Giới hạn mục đích.
 • Giảm thiểu dữ liệu.
 • Sự chính xác.
 • Giới hạn lưu trữ.
 • Chính trực và tự tin.
 • Trách nhiệm giải trình.

THÔNG ĐIỆP VÀ ĐĂNG KÝ TIẾP THỊ EMAIL

Theo GDPR, chúng tôi sử dụng cơ sở chấp thuận hợp pháp cho bất kỳ ai đăng ký nhận bản tin hoặc danh sách gửi thư của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập một số dữ liệu nhất định về bạn, như đã nêu trước đây.

Chúng tôi gửi bất kỳ thông điệp tiếp thị qua email nào thông qua nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email (EMS), nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về phần mềm hoặc ứng dụng cho phép các nhà tiếp thị gửi các chiến dịch tiếp thị qua email đến một danh sách hoặc danh sách những người nhận.

Tất cả các email tiếp thị do Integrity Asia gửi có thể chứa các liên kết có thể nhấp được theo dõi hoặc các công nghệ tương tự khác để chúng tôi có thể theo dõi các hoạt động bên trong. Dữ liệu có thể được ghi lại bao gồm số lần mở, số nhấp chuột, ngày tháng và dữ liệu nhân khẩu học.

Mọi thông điệp tiếp thị qua email mà chúng tôi gửi đều tuân theo GDPR. Chúng tôi cung cấp cho bạn một phương pháp dễ dàng để hủy đăng ký hoặc quản lý các tùy chọn của bạn bất cứ lúc nào.

CÔNG TY BÊN THỨ BA

Ngoài nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email, chúng tôi có thể thuê các công ty bên thứ ba để đáp ứng các mục đích khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Hỗ trợ các dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp dịch vụ thay mặt cho Integrity Asia
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan khác
 • Phân tích các dịch vụ của chúng tôi

Các công ty bên thứ ba sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để chỉ thay mặt chúng tôi thực hiện các tác vụ được yêu cầu. Họ có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của dữ liệu của bạn bằng cách không tiết lộ dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Đôi khi, các công ty bên thứ ba mà Integrity Asia có thể sử dụng bao gồm Google Analytics và Google AdWords.

Bản tin và Email thông báo

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký nhận bản tin, email thông báo hoặc các thông tin tương tự (chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và tùy chọn bản tin của bạn). Nếu bạn không muốn nhận các bản tin, email thông báo hoặc tương tự của chúng tôi nữa, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và thay đổi cài đặt email hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại marketing@integrity-asia.com.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của khu vực tài phán của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Indonesia và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, sang Indonesia và xử lý ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau khi bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Sàng lọc Cơ sở Việc làm sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Sàng lọc Cơ sở Việc làm có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Sàng lọc Cơ sở Việc làm
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp Dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *